Tallers de participació i mediació

Tallers de participació i mediació

 

Les Taules per la resolució, prevenció de conflictes socioecològics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tenen com a objectiu principal iniciar, proposar i/o realitzar recerques independents i participatives entorn a les diverses problemàtiques socioecològiques. Es pretén, doncs, oferir un espai on poder ampliar, millorar, intercanviar i produir coneixement que ens faciliti l’abordatge d’aquestes problemàtiques i en el que es promogui la trobada dels actors implicats com a agents de coneixement.

Entenem que disposar d’un coneixement més complert, contrastat i compartit sobre els problemes que s’identifiquen en un territori ens permet identificar i crear solucions específiques i noves propostes envers la sostenibilitat socioambiental. S’identifiquen els següents àmbits de treball:

  • Generació de coneixement i mediació de conflictes

Actualment hi ha diversos conflictes socioecològics actius dels quals no tan sols se’n coneix la seva existència, sinó que han estat tractats en major o menor grau en les sessions realitzades. No obstant, des que es varen iniciar les Taules, s’han identificat nous casos que demanen atenció i, alhora, s’ha vist la necessitat de donar un tractament més ampli i profund a alguns dels que ja es coneixen.

D’altra banda, s’ha constatat la naturalesa multinivell i supramunicipal de la majoria d’aquests conflictes i la idoneïtat de disposar d’algun organisme transversal que tingui una visió global i, a la vegada, pugui fer de mediador entre actors de diversa naturalesa.

Davant d’aquest panorama, l’Àrea de Planificació Estratègica de l’AMB i el CST proposen les Taules com un espai on els i les participants puguin reunir-se i compartir informació, contrastar punts de vista, intercanviar diagnòstics i, finalment, establir una base comuna de coneixement sobre la que poder construir solucions col·lectives. Però, alhora, es vol oferir un espai facilitat on es tingui en compte la conflictivitat de la problemàtica, tant per llimar les dificultats que això pot comportar per al treball conjunt com per poder aprofitar les oportunitats que el conflicte ens brinda.

Igualment, es proposa que les Taules esdevinguin un eina per identificar i mapejar els conflictes que vagin apareixent, ja sigui per coneixença del propi personal de l’AMB com a partir del que puguin alertar els altres actors implicats (com ha succeït, per exemple, amb el cas de la incineració de la cimentera a Montcada i Reixac).

En aquest context, es tractaran cada una de les temàtiques de les Taules a partir de casos concrets. La metodologia específica i els criteris per valorar quins casos s’aniran treballant es detallarà en un document posterior.

  • Generació de coneixement i prevenció de conflictes

Com és sabut i s’ha pogut confirmar durant les sessions realitzades, les problemàtiques socioecològiques són de naturalesa complexa i tenen un abast que sovint desborden les pretensions analítiques i de comprensió. En aquest sentit, s’ha vist que seria oportú poder acotar les temàtiques que s’han treballat en les Taules i precisar quins aspectes són més essencials o creiem que és més significatiu abordar.

D’altra banda, el context socioecològic planteja actualment una sèrie de reptes de planificació i gestió que queden recollits en les diferents Taules. Tot i així, s’és conscient que hi ha qüestions fonamentals en l’àmbit de l’AMB que encara no han estat incorporades. De la mateixa manera, es reconeix que molts d’aquests reptes contenen conflictes latents (presents, però, no explícits) o que poden esdevenir escenaris conflictius en un futur proper. I, per tant, que val la pena tractar adequadament i amb una certa previsió.

Com a conseqüència, l’Àrea de Planificació Estratègica de l’AMB i el CST proposen que les Taules siguin un espai per treballar aquelles problemàtiques i reptes socioecològics presents a l’AMB des d’una voluntat exploratòria i comprensiva. És a dir, un espai en el que sigui prioritari destriar el gra de la palla, afinar exactament què ens preocupa o quin és el problema de fons, i poder determinar diferents línies de recerca contingudes en la temàtica general. Un espai on poder tractar els temes d’interès des d’una visió holística però, a la vegada amb una certa profunditat i concreció i així poder anar esbossant propostes de gestió i adobant el camí per a la resolució de potencials conflictes.

En aquest context, es tractaran els reptes ja identificats com a la millora de la qualitat de l’aire i el transport, la hiperfreqüentació dels espais naturals i la recuperació de l’agricultura periurbana. Però, també, es proposa incloure altres temes cabdals com, per exemple, la gestió de l’aigua –i, concretament, el paper i encaix de l’aigua regenerada- o el previsible increment de la demanda energètica –i, concretament, en relació a la implantació de l’energia eòlica al territori.

 

Taller/taula Espais Agroforestals de les Muntanyes del Baix Llobregat

Informe final de Conclusions

Projecte sorgit de la taula: MosaicOP_Avantprojecte agroforestal Muntanyes del Baix_Resum executiu_Setembre 2019

 

Taller/taula Espais fluvials del riu Besós i el Ripoll

Informe final de conclusions