Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és el Centre per a la Sostenibilitat Territorial

Cal Monjo, plaça Major s/n

17178 Sant Privat d’en Bas

Qui és i què fa el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades?

És el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça postal del CST, o bé a l’adreça electrònica coordinacio@centresostenibilitat.cat

Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb el CST al llarg d’aquests anys, al ser-ne soci/a, assistir a seminaris, congressos, etc..

Quines dades personals tractem?

El CET només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d’edat, en cas de ser menor d’edat necessitem l’autorització del pare, mare o representant legal.

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són:

 • Dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu:
  • Nom
  • Cognoms
  • DNI
  • Edat
  • Sexe
  • Correu electrònic
  • Telèfon
  • Adreça postal
  • Aportació econòmica / donació
 • De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Per poder complir amb la nostra missió per promoure una Nova Cultura del Territori.

 • Enviar informació per correu electrònic, postal o xarxes socials.
 • Demanar donatius i altres aportacions.
 • Invitar a actes i seminaris
 • Realitzar enquestes de satisfacció.
 • Portar a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per medis electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (coordinacio@centresostenibilitat.cat) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal.

Per quina raó podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb el CST com associat, simpatitzant o donant, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives del CST similars a les que ja has participat, respon a un interès de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones?

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

 • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que el CST està subjecta per la seva activitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en que tu voluntàriament participes.
 • Proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que el CST els hagi contractar, i amb qui el CST té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.

Realitzem transferències internacionals de dades?

Actualment el CST no realitza transferència internacional de dades i en cas de en el futur fer-ne se’t mantindria informat.

Quan temps guardarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb el CST i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció. Les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

 • Al nostre Delegat o Delegada Protecció de Dades, a través de les adreces postal o electrònica indicades.
 • Davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.