PROJECTE GARMULTIRISK

PROJECTE GARMULTIRISK

Riscos naturals i adaptació al canvi climàtic a la Garrotxa.

Anàlisi del multiperill aplicat a la reducció de la vulnerabilitat territorial a zones de muntanya.

 

 • El projecte:

Es basa en desenvolupar una metodologia per tal de fer un anàlisi dels múltiples perills associats als efectes del canvi climàtic en zones de muntanya i rurals i així poder desenvolupar unes eines de gestió que ajudin a reduir la vulnerabilitat del territori.

 

 • On es durà a terme?:

La zona d’estudi o pilot serà a La Garrotxa però l’objectiu és que els resultats obtinguts puguin aplicar-se en altres zones de muntanya i rurals que presentin riscos similars davant els efectes del canvi climàtic.

 

 • Durada del projecte:

2 anys, fins al maig de 2025. 

 

 • El perquè del projecte:

Ens trobem en un context de canvi climàtic, un fenomen global que ens afecta ja de manera significativa i que incrementarà el seu impacte de manera progressiva si no es prenen les mesures necessàries per mitigar-lo i adaptar-se als seus efectes. Les zones rurals o de muntanya són especialment susceptibles a aquesta realitat i s’enfronten a amenaces com ara incendis forestals, inundacions, avingudes torrencials, sequera, erosió… És per això que l’aproximació que es vol fer al problema és des d’un anàlisi multiperill, degut a la complexitat de les interaccions. A partir de l’avaluació de la perillositat a mig i llarg termini, s’espera establir les bases per tal de desenvolupar una correcta planificació territorial i un programa de reducció del risc que resulti efectiu.

 

 • Objectiu general:

Desenvolupar una metodologia d’anàlisi del multiperill en riscos naturals per a la reducció de la vulnerabilitat territorial en zones de muntanya per fer front al canvi climàtic.

 

 • Objectius específics:
  •  Identificar els perills que afecten a la zona, la seva freqüència, impacte, i possibles interrelacions i efectes en cascada.
  • Elaborar escenaris multiperill per a la zona d’estudi i elaborar mapes de perillositat per a cada perill i per al seu conjunt.
  • Analitzar la vulnerabilitat física i estructural davant dels perills considerats.
  • Desenvolupar un programa de gestió del risc comunitari amb visió sistèmica i amb perspectiva de gènere per a la zona d’estudi.
  • Realitzar formació a la comunitat, a personal tècnic i a persones responsables en la presa de decisions aplicant perspectiva de gènere.

 

 •  Accions previstes:
  • Recopilació de tots els esdeveniments dels fenòmens naturals de caràcter perillós ocorreguts durant els últims 100 anys (nivell d’afectació, impacte, pèrdues, temps i acció de recuperació) i construcció d’una base de dades utilitzant Sistemes d’Informació Geogràfica que recullin tota la informació obtinguda.
  • Realització d’anàlisis estadístiques i models d’escenaris possibles per tal de fer una previsió de futurs esdeveniments a 1, 5, 10, 25 i 50 anys vista.
  • Elaboració de mapes de perillositat i estudi de l’exposició i l’impacte per a cada perill considerat.
  • Analitzar la vulnerabilitat física i estructural del territori davant els perills estudiats.
  • Elaboració d’una proposta d’un “Pla de reducció i gestió del risc” per a la zona d’estudi que inclogui programes científics i educatius, monitoratges i eines de gestió responsable.
  • Formar a tècnics municipals i a representants polítics en l’ús de metodologies i presa de decisions, combinat amb tallers de ciència ciutadana.
  • Dur a terme accions comunicatives i divulgatives i tenir en compte la perspectiva de la igualtat de gènere al llarg de tot el projecte.

 

 • Membres:
  • Coordinació: Mireia Jiménez Llobet
  • Equip tècnic: Arnau Lagresa, Iris Schneider Pérez, Grup Multirisk Prevention de l’IDAEA-CSIC (Dr. Joan Martí Molist, Dra. Marta López Saavedra, Marc Martínez Sepúlveda).
  • Col·laboració: Llorenç Planagumà (GEONAT), Alba Ocaña (SIGMA) i Ona Corominas.

 

 

 

 •  Suport:

El Projecte GarMultiRisk compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos que contribuyen a implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2021-2030).

Amb el suport de:                                                                Amb la col·laboració de:

             

 

Crèdits fotografia: Marc Planagumà