Al·legacions a la concessió d’aigües subterrànies per a ús industrial a Viladrau

Al·legacions a la concessió d’aigües subterrànies per a ús industrial a Viladrau

Des del Centre hem presentat al·legacions a la concessió que l’Agència Catalana de l’Aigua ha sotmès a participació. Considerem que el projecte per les característiques de captació d’aigua que presenta, incrementar el
consum d’aigua de 200.000 m3 a 400.000m3 i la infraestructura que l’acompanya, pot afectar greument el medi natural de la zona localitzat dins la Xarxa Natura 2000 així com sectors econòmics estratègics pel desenvolupament del municipi com per exemple l’ecoturisme i altres socioecològics que fan referència a les fonts i els seus serveis ecosistèmics.

El document ambiental del projecte en cap moment té en compte el Canvi climàtic i l’emergència climàtica  i creiem que vulnera la LLEI 16/2017, de l’1 d’agost del Canvi Climàtic on l’article 16 referent a l’aigua i concretament en el seu punt 1 sobre la vulnerabilitat del sistema hídric i els seus ecosistemes.

També trobem mancances en el document respecte als anàlsisi de com afectarà la biodiversitat i la Xarxa Natura 2000 aquestes captacions. Com exemple, l’estudi en cap moment cita o aporta dades de com pot afectar el Trító del Montseny les captacions respecte a hàbitats potencials per a la seva salvació. Una espècia endèmica declarada en perill crític per la UICN i amb un elevat grau de protecció.

Per tot això demanem al govern que es torni a repetir el document ambiental referent a l’avaluació ambiental simplificada al tenir mancances com comentàvem, que també es realitzi un procés de participació i mediació ambiental de la població afectada per tal que puguin incidir respecte el projecte i que posteriorment es realitzi una avaluació ambiental contemplant l’alternativa 0, és a dir que no es realitzin les captacions si es demostra que els efectes sobre el medi ambient i el territori són severs o que es tingui en compte el principi de precaució de l’article 191 del tractat de funcionament de la Unió Europea i concretament el punt 2 que fa referència al medi ambient i els recursos naturals si no es disposa de prou informació com l’estudi indica.