• Centre per a la Sostenibilitat

    Mapa de conflictes ambientals de Catalunya

    WP Google Maps Error

    In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

    L’anàlisi dels sistemes socio-ecològics i la seva governança implica una lectura dels conflictes ambientals i les seves possibles alternatives, que sempre tenen un clar referent territorial i identitari en el que es clau la ubicació dels agents implicats.  Per això el CST engega un nou programa on es basa en un mapatge dels diferents sistemes socio-ecològics de Catalunya i del territori de la Regió Metropolitana de Barcelona i de la seva àrea de influència (a partir d’un acord amb l’AMB), que permeti ubicar, caracteritzar i contextualitzar en l’espai les dinàmiques territorials, els actors implicats i les seves estratègies.